Archive | diciembre 6, 2014

A desigualdade salarial en Galicia

SONY DSCGabinete Técnico confederal Medran das desigualdades e perde poder adquisitivo a clase traballadora
A Axencia Tributaria elabora todos os anos unhas estatísticas sobre os ingresos que se declaran a Facenda por parte das persoas asalariadas, desempregadase pensionistas do Estado español. Utilízase como base para o estudoa Declaración Anual de Retencións e ingresos a conta sobre rendementos do traballo, de determinadas actividades
económicas, premios e determinadas imputacións de renda (modelo 190). É, polo tanto, unha base moi exhaustiva de información; trátase, ademais, dunha declaración que non posúe ningún suposto de exención da obriga de declarar. Así todas as entidades, incluídas administracións públicas,que pagan salarios, pensións ou prestacións por desemprego están obrigadas a presentar o modelo, con independencia da personalidade, a actividade, a dimensión ou o carácter público ou privado destas. De aí que a información sexa exhaustiva e
moi detallada. A información preséntase tanto a nivel estatal como de comunidades, e nalgúns
casos de ámbito provincial. Ao ser unha estatística que leva anos publicándose, permite facer comparacións con anos anteriores, o que é moi interesante, sobre todo nunha etapa como esta, de profundos cambios que están a mudar a situación salarial  da clase traballadora. En todo momento se trata de salarios brutos. Comezando polos salarios, en primeiro lugar imos comparar os salarios medios das distintas comunidades e como estes foron evolucionando desde o ano 2009. Collemos 2009 como referencia, porque foi neste ano cando a crise se sentiu en Galiza con total intensidade;de feito, no ano anterior aínda se creara emprego, mais en 2009 xa entrou en recesión. Por outra banda, no ano 2010 aprobouse a reforma laboral, reforma que, entre outros efectos, permitiua redución de salarios da clase traballadora. Por tanto, cumpriu este obxectivo.
En termos estritamente laborais, a crise primeiro deixouse sentir no emprego a través da redución da poboación ocupada e aumento do desemprego. Logo,  nos salarios: modificación das condicións salariais, aumento das xornadas a tempo parcial en detrimento das de xornada completa,entrada no mercado de traballo de asalariados/as con remuneracións inferiores ás dos seus homólogos… Sexa unha ou outra razón, a realidade é que a clase traballadora
perdeu parte dos seus ingresos. 2 Se cadra, nunca na historia se asistira a unha redución tan xeneralizada dos
salarios da clase traballadora. Perder poder adquisitivo, agravios comparativos.., si, pero que dunha forma practicamente xeneralizada os traballadores/as viran reducidos os seus ingresos salariais sen que se
mudasen o resto das condicións laborais, non. O exemplo máis paradigmático é o dos empregados e empregadas da función pública.
Así mesmo, non se debe esquecer que durante o período alcista que precedeu á crise a remuneración de asalariados/as perdeu participación no PIB (a favor  do excedente de explotación das empresas e das rendas mixtas), a pesar de creárense preto de 300.000 postos de traballo durante o período. Neste caso, iso debeuse á menor contía dos salarios dos novos traballadores/as. Esta perda de peso da participación dos traballadores na renda agudizousedurante a crise. No ano 2009 o 48% das rendas xeradas en Galiza era absorbido polos asalariados/as, e entre o excedente de explotación brutoe as rendas mixtas acaparaban o 43,6%. No ano 2013a renda dos asalariados/as supuña o 44,5% do PIB ( 3,5 puntos menos), e o excedente bruto de
explotación máis as rendas mixtas representan o 45,4% do PIB, 1,8 puntos máis. Neste primeiro reparto, vemos como o crise non afectou igual ás diferentes clases sociais. A clase traballadora, en conxunto, está sendo máis prexudicada que o capital. Ese sería un primeiroelemento de incremento das desigualdade.
E seesmiuzamos as rendas dos asalariados/as, vemos unha segunda consecuencia, que é o medre das diferenzas no seo da propia clase traballadora. Antes de esmiuzaros salarios dos galegos e galegas, imos facer unha
comparativa cos nosos homólogos do resto do Estado. • Desde 2009, os salarios declarados a Facenda dos galegos e galegas reducíronse un 2,5%. Desde o ano 2009 ata o 2013, de media no Estado español reducíronse os
ingresos salariais declarados a Facenda un 3%, o que equivale a 580 euros anuais. No caso de Galiza, a redución foi do 2,5%, 447 euros menos que en 2008 aproximadamente de media. Neste mesmo período,a inflación -medida a través do Índice de Prezos ao Consumo-aumentou un 8,7% no Estado español, mentres que en
Galizaese aumento foi do 9%, polo que a perda de poder adquisitivo da clase traballadora galega foi dun 11,5%.
As consecuencias da crise sobre a clase traballadora foron nefastas non só para as persoas que quedaron sen emprego, neste caso moito máis grave,  senón tamén para as que mantiveron o posto de traballo ou accederon a el
neste período,que viron como os seus ingresos se foron reducindo ano a ano. 3 Na táboa posterior non se inclúen os datos dos traballadores/as do País Vasco e Navarra, por contaren con réxime fiscal especial;no resto, aredución de
salarios medios,en termos nominais,produciuse en todas as comunidades, agás na comunidade de Madrid, onde se mantiveron.
Na comunidade madrileña non só non se reduciron os salarios neste período
senón queMadrid é a comunidade, de réxime fiscal común,que conta cos
salarios medios máis altos;no ano 2013 acadaron o 132,7% da media estatal, e
no ano 2009 acadaban o 128,8%.
Evolución dos asalariados/as e dos salarios medios por CCAA.
2009 2013 Variación
Asalariado/
a
Salario
medio
Asalariado/
a
Salari
o
medio
Asalariados/as Salario medio
Absoluta % Absolut
a
Total 18.451.827 19.085 16.682.061 18.505 -1.769.766 -9,6 -580 -3,0
Andalucía 3.319.251 15.566 3.073.920 14.473 -245.331 -7,4 -1.093 -7,0
Aragón 595.187 19.706 538.338 18.911 -56.849 -9,6 -795 -4,0
Principado
de Asturias
425.271 19.824 369.933 19.390 -55.338 –
13,0
-434 -2,2
Illes Balears 471.720 18.144 445.699 17.301 -26.021 -5,5 -843 -4,6
Canarias 842.940 16.611 764.219 16.158 -78.721 -9,3 -453 -2,7
Cantabria 244.781 19.588 219.878 18.943 -24.903 –
Castela A
Mancha
Castela
eLeón
855.629 16.929 764.584 16.122 -91.045 10,6
10,2
-645 -3,3
1.040.507 18.758 921.549 18.246 -118.958 -11,4 -512 -2,7
Catalunya 3.341.731 21.261 3.000.187 20.806 -341.544 10,2
Estremadur
a
437.771 14.767 408.743 13.626 -29.028 -6,6 -1.141 -7,7
Galiza 1.092.431 18.217 969.036 17.770 -123.395 -11,3 -447 -2,5
Madrid 2.968.360 24.583 2.692.926 24.571 -275.434 -9,3 -12 0,0
Murcia 600.637 16.281 540.570 15.726 -60.067 –
%
-807 -4,8
-455 -2,1
10,0
-555 -3,4
A Rioxa 138.263 18.820 126.634 18.289 -11.629 -8,4 -531 -2,8
Comunidade
Valenciana
2.018.551 17.303 1.789.364 16.800 -229.187 -11,4 -503 -2,9
Fonte: Axencia Tributaria. Mercado de Trabajo y Pensiones en las Fuentes
Tributarias.
Apenas 5 comunidades superan o salario medio do Estado español, que no
ano 2013 acadou os 18.505 euros. Esas cinco son, xunto con Madrid e por
orden descendente, Catalunya, Asturias, Cantabria e Aragón.
4
O salario medio en Galiza representa o 96% da media estatal, acadando os
17.770 euros en 2013.Con respecto ao ano 2009, os salarios medios
descenderon un 2,5%(3% na media estatal),e o número de asalariados/as, un
11,3%, 9,6% na media do Estado. Galiza ocupa o noveno lugar no rankingde
comunidades.
Outra conclusión a salientar dos datos anteriores éa constatación da forte
disparidade de salarios que hai entre as distintas comunidades. Aínda tendo en
conta que faltan os datos do País Vasco e Navarra (os máis elevados do
Estado, segundo outras estatísticas),a diferenza entre os de maiores ingresos –
Madrid- e os de menores –Estremadura- foi de 59,2 puntos no 2013. Esta
diferenza era de 51,4 puntos no ano 2009.
As diferenzas entre comunidades son elevadas, o salario medio baixa e as
desigualdades entre a clase traballadora medran.
Centrándonos agora en Galiza:
• 177.543 asalariados/as, o 18,3% do total dos
asalariados/as galegos/as,percibiron menos 1.872,00 €
anuais durante 2013.
Globalmente, en Galiza reducíronse os ingresos salariais medios anuais un
2,5%, pero esta redución non afectou igual a todos os asalariados e
asalariadas.
Adistribución dos asalariados/as dentro de Galizasegundoos seus ingresos en
relación ao Salario Mínimo Interprofesional (SMI)mostra as grandes
desigualdades existentes entre a clase traballadora e como estas medraron
neste último período. Desde o ano 2009, o único colectivo da asalariados/as
que aumentou en Galizafoi o dos que teñen uns salario bruto medio igual ou
inferiorá metade do SMI.
Asalariados/as segundo tramo de salario en relación ao SMI. Galiza
2009 2013
Tramos de salario Asalariados/as
Total
5
De 0 a 0,5 SMI
De 0,5 a 1 SMI
De 1 a 1,5 SMI
De 1,5 a 2 SMI
De 2 a 2,5 SMI
De 2,5 a 3 SMI
De 3 a 3,5 SMI
De 3,5 a 4 SMI
De 4 a 4,5 SMI
De 4,5 a 5 SMI
De 5 a 7,5 SMI
De 7,5 a 10 SMI
% total
Salario Medio
Anual
Asalariados/a
s
1.092.731 100,0 18.217 969.036 100,0 17.770
158.709 14,5 1.947 177.543 18,3 1.872
131.733 12,1 6.597 121.836 12,6 6.802
159.154 14,6 11.055 130.980 13,5 11.434
206.880 18,9 15.305 161.576 16,7 15.841
131.141 12,0 19.443 115.180 11,9 20.121
82.188 7,5 23.841 71.611 7,4 24.748
57.605 5,3 28.317 57.492 5,9 29.249
42.870 3,9 32.624 40.033 4,1 33.761
34.144 3,1 37.074 30.762 3,2 38.183
27.641 2,5 41.335 17.023 1,8 42.705
42.838 3,9 51.579 33.163 3,4 58.828
11.459 1,0 74.444 7.966 0,8 76.340
%
total
Salario Medio
Anual
Más de 10 SMI
6.068 0,6 129.633 4.019 0,4 145.449
Fonte: Axencia Tributaria. Mercado de Trabajo y Pensiones en las Fuentes
Tributarias.
Gráfico. Asalariados/as segundo tramo de salario.
O gráfico é moi ilustrativo de que tipo de emprego se creo neste período, e de
que tipo de emprego se destruíu.O único que medra é entre os
asalariados/asde ingresos inferiores a 0,5 veces o SMI, que se incrementa nun
11,8%, no resto descende. Ademais este grupo convértese no máis numeroso,
concretamente o 18,3%do total de asalariados/as. En 2009, eran o 14,5%.
Outras conclusións:
• O 61% da clase traballadora tivo uns ingresos salariais inferiores ao
salario medio; ou o que é o mesmo, apenas o 40% dos asalariados e
asalariadas tivo ingresos superiores ao salario medio no ano 2013, é
dicir, a 17.770 euros.
• O 30,9% dos asalariados/as do noso país percibiu, no ano 2013, uns
ingresos salariaisanuais inferiores ao SMI.
• O 18,3% non acadou a metade do SMI de ingreso medio anual, o que
equivale a 1.872 € anuais, como máximo.
• Os asalariados/asde menores ingresos(1.872 euros anuais como
máximo) foi o colectivo máis numeroso durante 2013.
• Hai un 0,4% de asalariados/as que superan en ingresos 10 veces o SMI.
• O salario medio do de maiores ingresos é 77 veces maior que o salario
medio dos que menos cobran; ou o que é o mesmo, o salario medio dun
traballador/a de máis de 10 veces o SMI equivale ao salario de77
traballadores/as de menores ingresos.
• A masa salarial dos 4.000 asalariados/as de maiores ingresos é case o
dobre que a masa salarial dos 177.500 de menores ingresos.
Con respecto a 2009:
6
• O número de traballadores/as asalariados/as descendeu un 11,3%.
• No ano 2009 o salariomedio anual dos asalariados e asalariadas en
Galiza era de 18.217 euros. No ao 2013 é de 17.770€, un 2,5% menos.
Ese engadimos o9 % que subiron os prezos neste período temos unha
perda de poder adquisitivo do 11,5%.
• No único grupo de asalariados/as onde se creou emprego foi entre os/as
de menores ingresos (de 0 a 0,5 veces o SMI), un 11,8%. E, así mesmo,
foi no único onde descendeu o ingreso medio, un 3,9%.
• No ano 2009, o colectivo máis numeroso era o de salarios medios
entre1,5 e 2 veces o SMI, 15.305,00 euros anuais. En 2013 o de entre 0
e 0,5 veces o SMI, 1.872 euros anuais.
• No lado oposto, os de salarios demáis de 10 veces o SMI descenderon,
pero aumentaron os ingresos medios.
• Aumentaron fortemente as desigualdades entre a clase traballadora. No
ano 2009 o salario medio dun traballador/a de maiores ingresos
equivalía ao salario de66de menores ingresos. No ano 2013 a relación é
1 a 77.
Salarios por idades
De sempre unha das variábeis con maior incidencia nos salarios foi a
idade,primeiro pola existencia na maioría dos convenios de plus de
antigüidade, e logo os cambios no modelo de organizar a produción que
castigaron máis, salarialmente falando, a xente máis nova, por ser a
última en se incorporar. E agora, porque as persoas que entran no
mercado de traballo, nos últimos anos, fano nunhas condicións de
semiescravitude, o cal afecta especialmente aos máis novos/as en
idade, por seren os de máis recente incorporación, aínda que non só.
Asalariados/as e salario medio por idade do traballador. Galiza.
Evolución
2009 2013 Asalariados/as Salario
Tramos de
idade
Asalariados/a
s
Salario
Medio
Anual
Asalariados/a
s
Salario
Medio
Anual
Absoluta
%
Total 1.092.431 18.217 969.036 17.770 -123.395 -11,3 -447 2,
5
Menor de 18 3.754 4.358 1.984 4.606 -1.770 -47,1 248 5,
7
De 18 a 25 120.339 8.341 72.870 6.394 -47.469 -39,4 -1.947 2
3,
3
De 26 a 35 326.813 15.442 252.316 13.914 -74.497 -22,8 -1.528 9,
9
De 36 a45 294.263 19.546 291.581 18.623 -2.682 -0,9 -923 4,
7
7
medio
Absoluta
%
De 46 a 55 224.072 23.116 223.157 21.908 -915 -0,4 -1.208 5,
2
De 56 a 65 114.977 24.012 118.791 23.464 3.814 3,3 -548 2,
3
Mais de 65
anos.
8.213 17.222 8.637 15.000 424 5,2 -2.222 1
2,
9
Fonte: Axencia Tributaria. Mercado de Trabajo y Pensiones en las Fuentes
Tributarias.
8
Gráfico. Salario medio segundo idade.
Hai tres conclusión claras e evidentes que se poden extraer do cadro
anterior, das cales, dúas,poden apreciarseno gráfico con total nitidez:
• A perda de emprego dos asalariados/as sufre unha clara
progresión descendente.Quen sufriu en maior medida os
devastadores efectos da crise económica en termos de perda de
emprego foron os asalariados/asde 18 a 35 anos. Concretamente,
segundo a Axencia Tributaria, o 98% do emprego destruído desde
o ano 2009 a 2013, en Galiza,foi entre xente deste intervalo de
idade.
• O salario medio experimenta unha progresión ascendente ata a
idade de xubilación.
• Reduciuse o salario medio en todas as idades salvo entre os
menores de 18 anos, queaínda así non chegan aos 5.000 euros
anuais de ingresos salariais. O maior descenso produciuse entre
os de 18 a 35 anos.
Como media, a xente de entre 18 e 25 anos non acada de media o SMI,
xa que estamos falando duns ingresos medios de 6.394 euros que
repartidos en 14 pagas dá un salario mensual de 456,71 euros brutos.
Son poucos os que atopan traballo, e este está moi mal pago, de aí que
o lóxico é que a saída sexa a emigración.
Un traballador/a de máis de 56 anos practicamente duplica o salario dun
de 18 a 25 anos.
Aínda que os máis novos e novas son os de menos ingresos, non é un
problema que se cure coa idade. Esta é a nova realidade coa que
bateriamos se agora entrásemos de novo no mercado de traballo,
independentemente da idade que teñamos.
Salarios e rama de actividade.
Outra das variábeis determinantes á hora de percibir un salario é a rama
de actividade onde se realice o traballo.
Evolución
2009 2013 Asalariados/as Salario medio

Asalariados/as
Salario
Medio
Anual
Asalariados/as
Salario
Medio
Anual
Absoluta
Total 1.092.431 18.217 969.036 17.770 -123.395 -11,3 447
Sector primario 22.750 13.807 24.409 13.163 1.659 7,3 644
Ind. Extractivas,
Enerxía e auga
17.432 24.009 14.002 25.160 -3.430 -19,7 1.1
51
Industria 155.134 18.853 127.219 19.775 -27.915 -18,0 922
Construción e servizos
inmobiliarios
132.698 16.361 79.084 15.963 -53.614 -40,4 –
398
Comercio, reparacións e
transporte
234.185 15.586 214.483 16.106 -19.702 -8,4 520
Información e comunicación 24.513 21.111 20.757 21.499 -3.756 -15,3 388
Ent. Financeiras e
aseguradoras
29.705 31.938 27.937 28.399 -1.768 -6,0 –
Servizos a empresas 120.271 14.326 112.222 14.119 -8.049 -6,7 207
Servizos sociais 259.149 24.510 246.776 22.867 -12.373 -4,8 1.6
43
Outros serv. Sociais e de ocio 96.773 9.128 102.146 8.289 5.373 5,6 839
Asalariados/as e salarios medios segundo rama de actividade. Galiza.
Fonte: Axencia Tributaria. Mercado de Trabajo y Pensiones en las Fuentes
Tributarias.
Gráficosalario medio segundo rama de actividade.
A distribución de salarios segundo rama de actividade amosa outro claro factor
de desigualdades. Hai 5 ramas de actividade con salario que superan a media
do salario galego, e 5 que están por debaixo.
9
• Os salarios brutos máis altos percíbenos os traballadores/as das
entidades financeiras e aseguradoras, despois de seren os que máis
reduciron o salario medio neste período de crise, concretamente un
11%.
• Os traballadores/as de industrias extractivas e enerxía son os segundos
en importancia, con 25.160 euros de media. Nesta rama de actividade o
salario medio aumentou un 4,8% neste período.
% Abs
olut a 3.5 39
• O sector primario mantense como o de menor salario medio, sufrindo un
novo descenso neste período.
• As desigualdades son moi elevadas; así, o salario dun traballador/a
dunha entidade financeira duplica o dun que ofrece o seu traballo no
sector primario.
Os datos anteriores mostran una situación moi preocupante da clase
traballadora galega. A crise non só levou por diante miles e miles de postos de
traballo, senón que asreformas que se implantaron neste período,co fin de
crear emprego e saír desta,o que conseguiron, entre outras cuestións,foi mudar
substancialmente as condicións salariais e laboraisda maioría que conservou o
emprego.
E á reforma laboral hai que engadir o Decreto/lei que, nese mesmo ano –2010-
permitiua rebaixa salarialdos empregados e empregadas dafunción pública.As
consecuencias disto quedan patentes nos datos dos cadros anteriores.
Analizarmosas percepcións salariais dalgún colectivo de traballadores/asfainos
dubidar se realmente se poden considerar poboación ocupada. Falamos
concretamente dos 177.543 asalariados e asalariadas que durante o ano 2013
ingresaron un salario bruto anual de como máximo 1.872 euros anuais, isto é,
156 eurosmensuais (en 12 pagas, senón aínda sería menos). Realmente,
estesasalariados/aspoden considerarse traballadores ocupados/as?
Nós non cremos que estes traballadores/as se poidanconsiderar ocupados/as.
Na práctica, están no paro, e á poboación parada habería que sumalos. Se
facemos isto,estaríamos falando dunha media de 462.100 persoas paradas
estimadas pola EPA, e dunha taxa de paro do 35,8%.
Ademais este é o tipo de emprego que se está creando, dalgunha hora
ásemana, pero sae fóra das listas de desempregados/as.
Diante desta situación a xente busca o camiño da emigración, pois aínda tendo
traballo non ten garantía de que o salario lle dea para vivir, nomeadamente a
xente máis nova, que son a xente máis prexudicada. Diante desta realidade,a
Xunta de Galiza e o Goberno Central non só non mudan as políticas
económicas e laborais para cambiala, senón que se dedican sistematicamente
a negar esta realidade, agochándoa, ao tempo que manteñen as súas políticas
antisociais reflectidas hoxe no novos orzamentos para o 2015 ou na reforma
fiscal a debate nos Parlamentos español e galego.
Parece irónico que unha das medidas “estrela” da Xunta de Galiza, nestes
orzamentos para o 2015, sexa a dedución por fillo/a. A quen lle van deducir?
A perda de salario e de calidade do emprego está a ser tal, que hoxe aínda
tendo un “emprego” un traballador/a corre o risco de caer na pobreza.
10
Galiza, 2 de decembro de 2014.
11
Natividad López Gromaz (Gabinete técnico)
CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL GALEGA

A revista ‘Luzes’ lanza á venda no Culturgal ‘Galicia Neghra’, o primeiro libro do seu selo editorial Libros de Luzes

O volume recolle textos de Manuel Rivas, Jaureguizar, Manuel Jabois, Xosé Manuel Pereiro, Silvia R. Pontevedra, Bieito Iglesias, Aníbal Malvar e Diego Ameixeiras
O libro estará dispoñible esta fin de semana no Culturgal, no posto que ten a cabeceira na Feira das Industrias Culturais

Venres, 5 de decembro.- A revista Luzes leva ao Culturgal Galicia Neghra, o volume co que inaugura o seu selo editorial Libros de Luzes. Trátase dunha publicación que recolle diversas reportaxes asinadas por autores e xornalistas de prestixio, colaboradores habituais desta cabeceira que vén de cumprir o seu primeiro ano de vida.
Cun prólogo asinado polo xornalista de El País Xosé Hermida, o volume será a primeira publicación que lance a revista e nel escriben Manuel Rivas, Jaureguizar, Manuel Jabois, Xosé Manuel Pereiro, Bieito Iglesias, Silvia R. Pontevedra, Aníbal Malvar e Diego Ameixeiras. O conxunto de textos constitúe un retrato diverxente da Galicia actual, constituído por relatos a medio camiño entre a reportaxe e a ficción de serie negra. Deste xeito, polas páxinas do libro pasan asuntos como o accidente de Angrois, o caso do metílico en Ourense, o roubo do Códice, o ocaso dos caciques ou o crime de Asunta.
O libro estará á venda esta fin de semana a un prezo de 18 euros. Os subscritores e lectores habituais da revista beneficiaranse dunha serie de descontos, aos que se poderán acoller deixando os seus datos no posto de Luzes no Culturgal. O volume recibirano no seu domicilio por correo postal a próxima semana.

PRENDER AS LUZES
Luzes chegou aos quioscos galegos en decembro de 2013 como unha revista anovadora, que pretendía recoller a mellor tradición do xornalismo. Aquel que establece que as historias hai que contalas tal como foron e co alento que se precise, non como conveñan ou onde caiban. Que os temas que hai que tratar non son os que interesan aos editores nin aos periodistas, senón aos lectores. Esa era e é a intención deste revista mensual, en galego, de 132 páxinas, dirixida por Manuel Rivas e Xosé Manuel Pereiro e coordinada por Iago Martínez, que neste mes de decembro cumprirá o seu primeiro ano de vida con preto de 1.000 subscritores e unha tiraxe de 2.500 exemplares cada mes. Unha vida que principiou como reacción á situación dos medios de comunicación en Galicia. Os promotores da publicación entenderon daquela e entenden hoxe que, “contra a crise dos medios, máis xornalismo”.

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo y La Caixa galardonan a VOptica, Orache, Smartick, Devicare y Torus con los Premios EmprendedorXXI

Marc Guillen El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha presidido la entrega de los premios.

 Los galardones son una referencia para los proyectos de innovación en España.

05.12.14. El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha presidido la entrega de los Premios Emprendedor XXI en su octava edición, que este año han recaído en las empresas VOptica, Orache, Smartick, Devicare y Torus. Se trata de una iniciativa de referencia para proyectos de innovación en España que organiza “La Caixa”, a través de Caixa Capital Risc, conjuntamente con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través de ENISA (Empresa Nacional de Innovación).

Los Premios EmprendedorXXI van dirigidos a emprendedores que destaquen por aplicar la innovación a aspectos fundamentales de su negocio, por su potencial de crecimiento y por su visión global. Desde su creación, en 2007, un total de 3.928 empresas de nueva creación han participado en la iniciativa. A la convocatoria de ‘emprendes’ se han presentado un total de 584 candidaturas al premio, dato que representa un incremento del 29,5% respecto a la edición anterior. En cuanto a ‘creces’, han sido 154 las empresas que han completado el registro de participación.

Devicare y Torus han resultado co-ganadoras de la categoría “emprendes”, que reconoce a las mejores empresas de reciente creación, con menos de dos años en el mercado. Devicare, ubicada en Cataluña, crea productos innovadores que mejoran la calidad de vida de los pacientes liásicos recidivantes (cálculos renales crónicos). Por su parte, Torus, radicada en Galicia, desarrolla y comercializa un nuevo protocolo de comunicaciones sustitutivo del protocolo de internet (IP), que permite acelerar aplicaciones de interés como high frequency trading y big data. Como ganadoras de esta categoría, Devicare y Torus han obtenido una dotación económica de 10.000 euros cada una, que se suma a los 5.000 euros y la beca para el Ignite Fast Track, que obtuvieron como ganadores autonómicos de Cataluña y Galicia, respectivamente.

Por su parte, VOptica, Orache y Smartick han obtenido los premios de la categoría “creces”, dirigida a proyectos empresariales en fase de crecimiento.

VOptica, ubicada en Murcia, ha conseguido el galardón para empresas de ciencias de la vida. Esta compañía se dedica a desarrollar y comercializar AOnEye, un instrumento único que permite la caracterización precisa de la óptica del ojo y la conexión de ésta con un nuevo proceso de personalización de las soluciones para la visión. La empresa andaluza Smartick, que ha obtenido el premio para tecnologías digitales, crea soluciones para el aprendija online de matemáticas con el objetivo de incrementar la agilidad mental y mejorar la autoestima, la concentración y el hábito de estudio de niños entre 4 y 14 años. Por último, Orache, situada en Aragón, ha sido premiada en innovación industrial por su labor en la fabricación, innovación y distribución de productos químicos en pastilla para la higiene y la desinfección (por ejemplo, pastillas sustitutivas de la lejía líquida).

Estas tres empresas recibirán el premio de mayor dotación económica, con 50.000 euros para cada una. Además, durante esta semana, las 19 empresas clasificadas han podido disfrutar de una beca para el Executive Growth Program, programa impartido ad hoc por ESADE e IESE.

Los finalistas de las dos categorías tendrán acceso al programa de acompañamiento ofrecido por la gestora de capital riesgo de “la Caixa”, Caixa Capital Risc, durante un año. Este programa pone a disposición de las personas que están creando su empresa recursos de formación, acceso a financiación y networking internacional, incluyendo la posibilidad de viajar a los principales polos de innovación del mundo: Silicon Valley, Nueva York (EEUU) y Tel Aviv (Israel).

Irisbond y Torus, accésits al impacto social y a la innovación tecnológica

La edición 2014 de los Premios EmprendedorXXI ha concedido dos accésits, otorgados por entidades colaboradoras para aquellos candidatos que destaquen por su aportación social y por el alto componente de innovación de su trabajo.

La Fundación bancaria “la Caixa” ha otorgado el accésit al impacto social a Irisbond, que reconoce el trabajo en la generación de un impacto positivo en el entorno. El premio está dotado con 25.000 euros. Irisbond es una empresa ubicada en el País Vasco que se dedica a desarrollar sistemas avanzados de control del ordenador con los ojos basados en tecnologías de comunicación asistida, Eye Tracking, para aplicaciones industriales o como medio de comunicación aumentativa y alternativa.

Por otro lado, se ha entregado un accésit a la innovación tecnológica a Torus. Esta empresa será el representante español en iSUN, iniciativa de carácter internacional que cada año premia a las 10 empresas europeas con mayor innovación tecnológica con una semana en Tel Aviv para participar en visitas a grandes empresas, seminarios, actos de networking, reuniones personales con otras empresas e inversores, etc.

ENISA

La Empresa Nacional de Innovación (ENISA) es una sociedad anónima de capital público, creada en 1982 y dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, cuya misión es proporcionar a las pequeñas y medianas empresas financiación de proyectos empresariales que incorporen la innovación y el diseño como factores estratégicos para la competitividad de la economía española.

Concello do Porriño

PORRIÑO, SALCEDA DE CASELAS Y MOS,  LOS PRIMEROS CONCELLOS GALLEGOS EN UNIRSE A LA RED DE CIUDADES CONTRA EL CONSUMO DE ALCOHOL EN MENORESFEBEPorrinoMosSalceda1

La adhesión a la Red, incluída en la campaña impulsada por la FEBE “Menores, ni una gota. Más de 100 razones para que un menor no beba alcohol”,  contempla acciones dirigidas a padres y menores; pero también a los sectores hostelero y de distribución bajo el lema “yo no vendo alcohol a menores”

Con la adhesión de Porriño a esta campaña se refuerza el compromiso adquirido por el Concello de seguir desarrollando actividades de concienciación, prevención y fomento de conductas y hábitos saludables entre nuestros jóvenes, priorizando la prevención como la estrategia más efectiva

CORTE EN EL SUMINISTRO ELÉCTRICO EN BUDIÑO ESTE SÁBADO

Se hará efectivo desde las 08:30 hasta las 11:30 horas de este sábado, 6 de diciembre, en el barrio de San Salvador de Budiño.

EL GRUPO DE TEATRO FONTEVELLA SE SUBE MAÑANA AL ESCENARIO DE “A FORNA» EN BUDIÑO

A las 20:00 horas, esta agrupación teatral de mayores dirigida por Chelo Pampillón pondrá en escena la obra “Prohibido Casar”.

ABIERTO EL PLAZO PARA INSCRIBIRSE EN LA CHARLA PARA PADRES Y MADRES “TRABAJANDO LAS  NORMAS Y LÍMITES”

Será el próximo viernes 12 de diciembre, a las 18:30 horas, y en ella se dotará a los participantes de las herramientas necesarias para el establecimiento de normas dentro de la familia, y profundizará en la importancia de trasmitir valores y establecer límites en el ámbito familiar

. Ya se pueden consultar esta y otras noticias en la web www.concellodoporrino.net

Noticias PP

O GRUPO POPULAR AFIRMA QUE O 90% DAS EMENDAS AOS ORZAMENTOS DA OPOSICIÓN “TEÑEN DIFICULTADES TÉCNICAS” E SUPORÍAN PECHAR ORGANISMOS COMO AMTEGA OU O CENTRO SUPERIOR DE HOSTALERÍA

A portavoz de Administracións Públicas, Paula Prado, cualificou de “fume orzamentario” as emendas presentadas polos grupos da oposición

 • “Os grupos da oposición se cargan un montón de contratos con empresas que traballan para a administración e despois virían aquí a defender os postos de traballo destas empresas” sinalou.
 •  

   A COMISIÓN DE SANIDADE APROBA O DITAME A PROPOSICIÓN DE LEI QUE FIXA UN PRAZO DE 18 MESES PARA QUE TODAS AS PROVINCIAS CONTEN CON HEMODINÁMICA, RADIOTERAPIA E MEDICINA NUCLEAR

   Recollendo datos da Consellería de Sanidade, o portavoz popular de Sanidade afirmou que “non hai diferenzas significativas” na mortalidade por infarto agudo de miocardio entre as provincias de Lugo e A Coruña

  • Miguel Santalices lamentou que a oposición rexeitara a súa proposta de analizar a información do rexistro único de datos sobre mortalidade do infarto de miocardio para tomar as decisións que procedan sobre ampliación de persoal ou materiais.
  • El PP denuncia que el Concello reconoce que pudo haber adecentado la plaza de la calle Coruña a costa de la concesionaria del parking y ha esperado siete años

   • El concejal del Grupo Popular, Antonio Bernárdez, afirma que “el regidor y la empresa se ríen de los vigueses; el alcalde había dicho que estaba pendiente de una resolución judicial y ahora, de repente, se acometen las obras sin más”.

   • El edil del Partido Popular muestra un documento en el que consta que un último aviso, el 2 de noviembre de 2012, en el que daba a la concesionaria un plazo de un mes para arreglar el recinto, “¿y se cumple dos años después?”.

   • Es un caso similar al del espacio situado al lado del edificio de la Gerencia de Urbanismo, en el que solo se desbrozó y la concesionaria no ha hecho nada. Puede que ahora, ante la proximidad del proceso electoral, se solucione”, evidencia Bernárdez.

La Diputación colabora en las galas de Unicef que tendrán lugar en Vigo y Pontevedra, conmemorativas del 25 aniversario de la Convención de Derechos del Niño

José Manuel Figueroa invita a los ciudadanos a “participar de la solidaridad con los niños”, además de  elogiar el altruismo de todos los artistas invitados y el “importantísimo trabajo” desarrollado por Unicef.IMG_0458_resized

• Gloria del Río, la responsable provincial de Unicef recuerda que cada año mueren 17.000 niños en el Mundo porque no tienen acceso a agua potable, carecen de una nutrición adecuada, o no tienen acceso a vacunas contra enfermedades conocidas.

Vigo, 4 de diciembre.  La Diputación de Pontevedra colaborará con Unicef Comité Galicia en la organización de dos galas conmemorativas del 25 aniversario de la Convención de Derechos del Niño (Aprobada por Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989).
Estas galas se celebrarán en Vigo el próximo sábado 6 de diciembre (a las 18.30 h. en el teatro del Centro Cultural de Afundación) y el domingo en Pontevedra, a la misma hora, en el auditorio del Centro Social de Afundación. Las entradas están a la venta a cinco euros cada una, en Servinova. La recaudación íntegra se destina a Unicef Comité Galicia.
Las galas serán presentadas por el actor, cómico y showman Rafa Durán y por la modelo y actriz Silvia Forminaya. Los espectáculos fueron presentados esta mañana en la sede viguesa de la Diputación, con la presencia de varios de los artistas que las integrarán y del vicepresidente de la institución provincial, José Manuel Figueroa, y la diputada Marta Iglesias.
El espectáculo tendrá una duración aproximada de dos horas y, entre otros artistas, intervendrán la banda Big Bang Band, la cantante Lorena Lores, integrantes de Media Punta World Show Dance, el mago Marco, la Escola de Danza de Susana Castro, y el payaso Popín. Además se contará con la presencia de la Banda Infantil de la Unión Vecinal de Valladares, la Grow As Ohana baile y la Banda Xuvenil Municipal de Valga.
El vicepresidente de la Diputación, José Manuel Figueroa, destacó la importancia de trabajar la solidaridad e invitó a todos los ciudadanos a sumarse a esta fiesta que hará posible que mucho niños se vacunen, tengan agua potable o simplemente puedan comer. Figueroa elogió “el altruismo de todos los artistas invitados” además del “importantísimo trabajo desarrollado por Unicef en todo el mundo.
Las dos galas se enmarcan dentro de la campaña ‘Ahora No Podemos Parar’ de Unicef. Y parten del hecho de que en las dos últimas décadas se han reducido a la mitad el número de niños menores de 5 años que fallecen en el mundo por una causa evitable. Gloria del Río, la responsable provincial de Unicef, matizó sin embargo que este logro “no debe ocultar que todavía hoy cada año mueren 17.000 niños en el mundo porque no tienen acceso a agua potable, carecen de una nutrición adecuada, o no tienen acceso a vacunas contra enfermedades conocidas y erradicadas o prácticamente erradicadas en países desarrollados, como el sarampión o la polio”.
Desde que Unicef puso en marcha esta campaña, se han recaudado ya más de 715.000 euros en toda España, cantidad con la que Unicef puede vacunar contra el sarampión a 1,6 millones de niños; dar nutrición adecuada a 16.800 niños, o posibilitar el acceso al agua potable a cerca de 850.000 niños.
Para colaborar con la campaña ‘Ahora No Podemos Parar’ se puede comprar una entrada para cualquiera de estas galas, o enviar un SMS al número 28028 con la palabra Unicef. El precio del SMS es de 1,20 euros y se destinan íntegramente a esta organización benéfica.

Preseleccionados cinco novos talentos para a Bolsa de Excelencia Artística de Afundación e ABANCA Obra Social

Dous mozos violinistas, un saxofonista, un acordeonista e un gaiteiro foron escollidos polo xurado como candidatos na fase final da Bolsa de Excelencia Artística que a Fundación Galicia Obra Social (Afundación) desenvolve en colaboración con ABANCA Obra Social e Carlos Núñez. A promoción da arte, en calquera das súas manifestacións, e o interese por apoiar os novos valores culturais de Galicia conduciron a crear unha sinerxía para buscar unha persoa bolseira, seleccionada polo músico vigués e a súa banda, para acompañalos na súa xira de febreiro e marzo de 2015 por Estados Unidos, que terminará en Washington o día de Saint Patrick. Esta aposta pola formación reflicte o interese de Afundación por iniciativas que redunden na mellora do ámbito sectorial do coñecemento.