GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR DE GALICIA – Preposición.

A Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu
Portavoz, ao abeiro do disposto no artigo 122 e concordantes do
Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición de lei
de Iniciativa Lexislativa Popular e participación cidadá no
Parlamento de Galicia.

EXPOSICION DE MOTIVOS

O Estatuto de Autonomía de Galicia recoñece, no seu artigo 13.1, a
iniciativa popular para a presentación de proposicións de lei que
teñan que ser tramitadas polo Parlamento de Galicia, así como que
dita iniciativa será regulada por este mediante lei.

En cumprimento do mandato estatutario, o Parlamento de Galicia
aprobou a Lei 1/1988, do 19 de xaneiro, de iniciativa lexislativa
popular ante o Parlamento de Galicia, evidenciando, como se
expresa na Exposición de Motivos desta norma, a vontade do poder
lexislativo autonómico de favorecer unha máis plural e intensa
participación da sociedade civil galega no labor de dirección política
da Comunidade Autónoma a través do exercicio da potestade
lexislativa. Unha participación cidadá directa na iniciativa lexislativa
que, lonxe de restarlle protagonismo político ao Parlamento de
Galicia contribuíu ao longo dos últimos anos a reforzar a súa
centralidade; a mellorar o exercicio polas deputadas e deputados da
representación política; e a achegar as demandas e inquedanzas
sociais á institución parlamentaria.

A vontade de favorecer a participación cidadá nos procedementos
lexislativos autonómicos quedou reafirmada coa recente reforma da
Lei 1/1988, mediante a Lei 9/2014, de 30 de outubro, na que, co
obxecto de darlle un novo pulo, se reduciron o número de sinaturas
precisas para que as iniciativas lexislativas populares poidan ser
debatidas no Parlamento de Galicia; se habilitou a posibilidade de
recoller as sinaturas electrónicamente; e se estableceu un prazo
para que, unha vez completados todos os requisitos que a
lexislación e o Regulamento da Cámara establecen, se produza o
debate para a correspondente toma en consideración.

Adicionalmente, e coa mesma vontade de facilitar a participación
cidadá na elaboración das leis, a Presidencia e a Mesa do
Parlamento teñen promovido na presente lexislatura a posta en
marcha a través da Páxina Web oficial da cámara da iniciativa
denominada “Lexisla con nós”, un instrumento que permite á
cidadanía coñecer e realizar achegas aos proxectos e proposicións
de lei que se están a tramitar. Unha iniciativa útil que compre, como
se fai nesta norma, regular con maior garantía para todas aquelas
persoas que queiran trasladar a súa opinión aos lexisladores con
pleno coñecemento tanto do texto do proxecto ou proposición de lei
como das emendas que os respectivos Grupos Parlamentarios
presenten de acordo co previsto no Regulamento do Parlamento de
Galicia.

Co fin de ampliar máis aínda a posibilidade de que todas as persoas
que gozan da condición política de galegos podan participar nas
funcións que o Estatuto de Autonomía lle atribúe ao Parlamento de
Galicia; e reforzar así a centralidade política que a nosa asamblea
representativa ten no entramado institucional autonómico; nesta
norma introdúcense dous novos mecanismos de participación
cidadá directa: a presentación de iniciativas de impulso, mediante
Proposicións Non de Lei; e de control, a través de Pregun

Con estas dúas iniciativas, trátase de facilitar que os galegos e as
galegas poidan sentirse participes da actividade parlamentaria
traendo ao Parlamento de Galicia aqueles asuntos de relevancia
que consideren que deben ser debatidos pola Cámara, participando
máis activamente na fixación das axendas de debate das sesións
parlamentarias; así como presentando preguntas dirixidas á Xunta
de Galicia para que o goberno poida informar e dar resposta sobre
aqueles asuntos que lles preocupan.

Finalmente, e para facilitar o exercicio do dereito de petición que a
Constitución recoñece a todas as persoas no seu artigo 29, prevese
a posta en marcha dun mecanismo electrónico para a presentación
no rexistro do Parlamento daquelas peticións que vaian dirixidas á
cámara lexislativa autonómica.

Coa finalidade de simplificar o marco normativo, de xeito que tanto
cidadáns, como asociacións e colectivos e a propia administración
poidan contar cun marco normativo máis simplificado, fácil de
manexar, e máis operativo, aproveitase a introdución dos novos
mecanismos de participación cidadá nas actividades de impulso e
control do Parlamento de Galicia para reunir nun único texto a
normativa xa existente sobre as iniciativas lexislativas populares,
sen modificar o previsto no articulado das Leis 1/1988, de 19 de
xaneiro, reformada mediante a Lei 9/2014, de 30 de outubro.

En consecuencia, a presente lei se estrutura en cinco títulos,
precedidos dun único artigo que recoñece o dereito de participación
no Parlamento de Galicia de todos e todas as cidadáns que gocen
da condición política de galegos e galegas. No primeiro dos títulos
recóllese o texto consolidado da Lei de iniciativas lexislativas
populares. O Título II regula a participación popular na elaboración
das leis que se tramiten no Parlamento de Galicia. O Título III abre
a posibilidade de participación popular no impulso da acción de
goberno regulando a posibilidade de presentación de Proposicións
non de lei pola cidadanía. No Título IV regúlase a participación
cidadá no control ao Goberno, a través da presentación de
preguntas dirixidas ao goberno.

E no Título V introdúcese a posibilidade de exercitar o dereito de
petición perante á Cámara a través de medios telemáticos.

Proposición de lei

Artigo1

As persoas maiores de idade que gocen da condición política de
galegos ou galegas e se atopen inscritas no censo electoral poden
exercer a iniciativa lexislativa prevista no artigo 13.1 do Estatuto de
Autonomía, así como as restantes formas de participación política a
través do Parlamento de Galicia de acordo co disposto por esta Lei.

Titulo I. Iniciativa Lexislativa Popular ante o Parlamento de
Galicia

Artigo 2

A iniciativa lexislativa popular ante o Parlamento de Galicia
exércese por medio da presentación de proposicións de lei
asinadas, polo menos, por 10.000 das cidadás e dos cidadáns
referidos no artigo anterior.

Artigo 3

Quedan excluídas da iniciativa lexislativa popular as materias
seguintes:

1.- As non atribuídas á competencia da Comunidade Autónoma.
2.- As de desenvolvemento básico do Estatuto de Autonomía e as
que, en todo caso, requiran para a súa aprobación o voto
favorable dunha maioría cualificada.
3.- As de natureza presupostaria e tributaria.
Artigo 4

O procedemento para o exercicio da iniciativa lexislativa popular
iniciarase mediante a presentación no Rexistro do Parlamento dun
escrito dirixido á Mesa, que conterá:

a) O texto articulado da proposición de lei, precedido dunha
exposición de motivos.
b) Unha exposición das razóns que, a xuízo dos asinantes,
aconsellen a tramitación e aprobación polo Parlamento de
Galicia da proposición de lei.
c) A relación de membros da Comisión promotora, cun mínimo
de 10 persoas e coas sinaturas e datos persoais de cada un
deles, e a indicación da dirección que se sinale para cursar as
notificacións e comunicacións que sexa preciso realizar.

Os servizos xurídicos do Parlamento de Galicia deben asesorar aos
membros da comisión promotora para facilitarlles o cumprimento
dos requisitos formais.

Artigo 5

1.- Os membros da Comisión promotora haberán de reunir a
condición de electores con arranxo ao disposto no artigo 1
desta Lei.
2.- Non poderán formar parte da Comisión promotora os
Deputados do Parlamento de Galicia nin as persoas incursas
en causas de inelexibilidade ou incompatibilidade das
aplicables nas eleccións ao Parlamento de Galicia.

Artigo 6

Recibida a documentación presentada, a Mesa do Parlamento
procederá a examinala, resolvendo sobre a súa admisión no prazo
dun mes.

A Mesa do Parlamento soamente poderá declarar a inadmisión
dunha iniciativa lexislativa popular por algún dos seguintes motivos

a) Que teña por obxecto algunha das materias excluídas.
b) Que o escrito de presentación non reúna algún dos requisitos
esixidos. Non obstante, tratándose dun defecto reparable, a
Mesa o comunicará á Comisión promotora para que proceda,
no seu caso, e no prazo dun mes, á reparación.
c) Que exista previamente no Parlamento un proxecto ou
proposición de lei que verse sobre o mesmo obxecto da
iniciativa lexislativa popular, atopándose no tramite de
emendas ou outro posterior, mentres non se esgote o
procedemento lexislativo.
d) Que reproduza outra iniciativa lexislativa popular de contido
igual ou substancialmente equivalente que se atope en
tramite.

A resolución da Mesa do Parlamento notificarase á Comisión
promotora e publicarase no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia.

Contra a decisión da Mesa de non admitir a proposición de lei, a
Comisión promotora poderá interpoñer recurso de amparo.

Artigo 7

1.- Admitida a proposición, a Mesa do Parlamento comunicarao á
Xunta Electoral de Galicia, que garantirá a regularidade do
procedemento de recollida de sinaturas pola Comisión
promotora.
2.- A Xunta Electoral de Galicia notificará á Comisión promotora a
admisión da proposición ao obxecto de que se proceda á
recollida das sinaturas requiridas.

3.- O procedemento finalizará coa entrega á Xunta Electoral de
Galicia das sinaturas recollidas, no prazo máximo de catro
meses, a contar desde o día seguinte á notificación á que se
refire o parágrafo anterior. Este prazo poderá ser prorrogado
por tres meses a petición da Comisión promotora cando
concorra causa xustificada, apreciada pola Mesa do
Parlamento. Transcorrido o prazo sen que se fixese entrega
das sinaturas requiridas, caducará a iniciativa.

Artigo 8

1.- Recibida a notificación de admisión da proposición, a
Comisión promotora presentará, no prazo de dez días hábiles,
ante a Xunta Electoral de Galicia, os pregos necesarios para a
recollida de sinaturas. Nestes pregos reproducirase o texto
íntegro da proposición de lei.
2.- No suposto de que o texto da proposición superase en
extensión as tres caras do prego, poderase acompañar un
prego máis, que se achegará ao destinado a recoller as
sinaturas, de modo que non poidan ser separados, selándose
e numerándose, de acordo co disposto no parágrafo seguinte.
3.- Recibidos os pregos pola Xunta Electoral de Galicia, esta,
dentro das setenta e dúas horas seguintes, selaraos,
numerará e devolverá á Comisión promotora.

Artigo 9

1. As sinaturas recollidas figurarán necesariamente nos pregos a
que fai referencia o artigo anterior e tamén se poderán recoller
a través de sinatura electrónica, conforme ao que estableza a
lexislación correspondente nesta materia.
A Xunta Electoral de Galicia establecerá os requisitos
necesarios para que o procedemento de recollida de sinaturas
poida realizarse a través do sistema de sinatura electrónica.
2. Xunto á sinatura de cada elector farase constar o seu nome e
apelidos, número de documento nacional de identidade , data
de nacemento e municipio galego en cuxas listas electorais
está inscrito/a.

3. As sinaturas haberán de ser autenticadas por un Notario, un
Cónsul, un Secretario xudicial ou o Secretario municipal que
corresponda ao municipio en cuxo censo electoral estea
inscrito o asinante. Indicarase a data na que se realiza a
autenticación, podendo ser esta colectiva, prego por prego, en
cuxo caso haberá de consignarse o número de sinaturas
contidas en cada prego.
4. Sen prexuízo do establecido no apartado anterior, as
sinaturas poderán tamén ser autenticadas por fedatarios
especiais designados pola Comisión promotora.
5. Poderá adquirir a condición de fedatario especial quen, sendo
maior de idade e ostentando a condición política de galego,
xure ou prometa ante a Xunta Electoral de Galicia dar fe da
autenticidade das sinaturas dos signatarios da proposición,
baixo as penas que en caso de falsidade procedan.
6. A Comisión promotora será responsable de que os datos
persoais que obren no seu poder sexan tratados con respecto
á lexislación aplicable en materia de protección de datos,
garantindo, particularmente, que ditos datos non serán
utilizados para fins distintos do apoio declarado a esa
iniciativa.

Artigo 10

1. Os pregos que conteñan as sinaturas recollidas, a cada un
dos cales se axuntará certificado, expedido en forma xenérica
por algunha das persoas con facultade de autenticar, que
acrediten a inscrición dos asinantes no censo electoral,
presentaranse ante a Xunta Electoral de Galicia.
Ao obxecto de facilitar a expedición dos indicados certificados,
facilitaránselle ás persoas para iso facultadas exemplares, o
acceso aos correspondentes censos electorais ou copias
compulsadas dos mesmos.
2. A Xunta Electoral procederá á comprobación da concorrencia
dos requisitos antes expostos e ao reconto do número de
sinaturas, declarando nulas as que non cumpran os requisitos
esixidos nesta Lei.
3. Efectuado o reconto de sinaturas no prazo indicado
anteriormente e comprobado o cumprimento dos requisitos
esixidos para a válida presentación da proposición, a Xunta
remitirá á Mesa do Parlamento e á Comisión promotora
certificación acreditativa do número de sinaturas válidas,
procedendo a destruír os pregos de sinaturas que obren no
seu poder, coa excepción daqueles que conteñan sinaturas as
que se lles negase a validez.

Artigo 11

Recibida a notificación que acredite que se reuniu o número de
sinaturas esixido, a Mesa ordenará a publicación da proposición e a
súa tramitación axustarase ao disposto no artigo 123 do
Regulamento da Cámara. A inclusión na orde do día dunha sesión
plenaria do debate de toma en consideración da correspondente
iniciativa haberá de producirse nun dos dous plenos ordinarios
seguintes que se celebren, unha vez que esta teña cumpridos todos
os trámites establecidos na lexislación vixente e no Regulamento da
Cámara.

Artigo 12

En defensa da proposición de lei, no debate para a toma en
consideración no Pleno do Parlamento, a Comisión promotora
poderá designar a un dos seus membros ou a un dos asinantes.

Artigo 13

O Parlamento resarcirá á Comisión promotora dos gastos
realizados, ata un máximo de 0´64 euros por sinatura, co límite
máximo de 6.000 euros, sempre que a proposición de lei sexa
tomada en consideración polo Parlamento de Galicia e que os
gastos estean debidamente acreditados con facturas e xustificantes
de pagamento, conforme ao establecido na normativa vixente en
materia de subvencións. Esta cifra será revisada pola Mesa do
Parlamento segundo as variacións do índice de prezos de consumo.

Título II. Da participación popular na elaboración das leis.

Artigo 14

1. As persoas maiores de idade e coa condición política de galegos
poderán participar na tramitación parlamentaria das leis remitindo
as súas suxestións e aportacións á Mesa do Parlamento de
Galicia antes da sinatura do informe da ponencia da iniciativa
lexislativa.
2. Unha vez admitidas a trámite as suxestións e aportacións serán
entregadas á ponencia encargada de elaborar o informe de
ponencia para o seu estudo á vista do texto da iniciativa
lexislativa e das emendas presentadas.
3. A Mesa do Parlamento aprobará as normas necesarias para
facilitar a presentación das aportacións populares mediante
medios electrónicos e a información aos autores do estado de
tramitación das iniciativas lexislativas.
Título III. Da participación popular no impulso da acción do
Goberno a través de Proposicións non de Lei.

Artigo 15

1. Calquera persoa xurídica que represente intereses sociais e
actúe lexitimamente a través dos seus órganos, ou calquera
cidadá coa súa sinatura e a de outros nove e mención dos
seus documentos nacionais de identidade, poderán promover
a presentación de proposicións non de lei ao Parlamento de
Galicia.
2. O procedemento para a presentación de proposicións non de
lei de iniciativa popular será o previsto nesta mesma norma
para a tramitación das Iniciativas Lexislativas Populares, salvo
nas especifidades seguintes:

a) A Mesa da Cámara se pronunciará sobre a admisibilidade
de cada unha delas, rexeitando de xeito motivado, pero
sen posible recurso, as que considera improcedentes.

b) O número requerido de sinaturas de persoas lexitimadas
para subscribir unha proposición non de lei de iniciativa
popular é de 2.500.
c) Unha vez admitida unha proposición non de lei, quedará
depositada no Rexistro da Cámara, onde calquera grupo
parlamentario poderá asumilo, converténdoa en
proposición non de lei en Pleno ou en Comisión. Seralles
de aplicación o disposto no artigo 161.1 do Regulamento
do Parlamento. De ser varios os grupos parlamentarios
que manifesten a asunción quedará asignada ao primeiro
que o solicitara.
d) Ao formulala deberá mencionarse sempre a súa orixe,
aínda que preservando, se se tratase dunha persoa física,
o nome e apelidos do asinante.
e) O abono dos gastos previstos no artigo 13 da presente lei
producirase sempre que a proposición non de lei sexa
aprobada polo Parlamento e co límite máximo de 1500
euros.

4. As proposicións non de lei admitidas pola Mesa e non asumidas
por ningún grupo parlamentario nos quince días seguintes ao seu
anuncio no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, se
considerarán decaídas.
5. As proposicións non de lei asumidas por un grupo parlamentario
seranlle imputadas ao ese grupo parlamentario respecto da
formación das correspondentes ordes do día.
Título IV. Da participación popular no control ao Goberno

Artigo 16

1. Calquera persoa xurídica que represente intereses sociais e
actúe lexitimamente a través dos seus órganos, e calquera
cidadá coa súa sinatura e mención do seu documento
nacional de identidade, poderán dirixir preguntas ao
Parlamento de Galicia co rogo de que sexan formuladas á
Xunta de Galicia.
2. A Mesa da Cámara se pronunciará sobre a admisibilidade de
cada unha delas, rexeitando de xeito motivado, pero sen
posible recurso, as que considera improcedentes.
3. Unha vez admitida unha pregunta, quedará depositada no
Rexistro da Cámara, onde calquera deputado ou deputada
poderá asumila, converténdoa en pregunta con resposta
escrita ou oral. De ser varios os deputados que manifesten a
asunción será asignada ao primeiro que o solicitara.
Ao formulala deberá mencionarse sempre a súa orixe, aínda
que preservando, se se tratase dunha persoa física, o nome e
apelidos do asinante.
4. As preguntas admitidas pola Mesa e non asumidas por ningún
deputado ou deputada nos quince días seguintes ao seu
anuncio no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, se
considerarán decaídas.
5. As preguntas de iniciativa popular asumidas por un deputado
seranlle imputadas ao seu grupo respecto da formación das
correspondentes ordes do día.

TITULO V. Do exercicio do dereito de peticións perante o
Parlamento de Galicia.

Artigo 17

Para facilitar o exercicio do dereito de peticións dos cidadáns e
cidadás perante o Parlamento de Galicia habilitarase na páxina web
oficial desta institución un mecanismo electrónico.
Disposición transitoria. Regulación da sinatura electrónica

A Xunta Electoral de Galicia disporá dun prazo de seis meses,
desde a entrada en vigor desta norma, para a elaboración das
disposicións necesarias que permitan o uso da sinatura electrónica
prevista no artigo 9 da lei.
Disposición derogatoria

1.- Quedan derogadas a Lei 1/1988, do 19 de xaneiro, de iniciativa
lexislativa popular ante o Parlamento de Galicia e a Lei 9/2014, do
30 de outubro, de reforma da Lei 1/1988, do 19 de xaneiro, de
iniciativa lexislativa popular ante o Parlamento de Galicia.
2.- Quedan derogadas cantas disposicións se opoñan á presente
Lei.
Disposición derradeira

A presente lei entrará en vigor ao día seguinte da súa publicación
no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 16 de febreiro de 2015
Asinado dixitalmente por:

Alberto Núñez Feijóo na data 16/02/2015 10:35:34

Pilar Rojo Noguera na data 16/02/2015 10:36:18

Pedro Puy Fraga na data 16/02/2015 10:36:30

Marta Rodríguez Arias na data 16/02/2015 10:36:40

Miguel Ángel Santalices Vieira na data 16/02/2015 10:37:24

José Manuel Balseiro Orol na data 16/02/2015 10:38:13

Alfonso Rueda Valenzuela na data 16/02/2015 10:38:21

Román Rodríguez González na data 16/02/2015 10:38:33

Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 16/02/2015 10:38:44

Maria de la Soledad Piñeiro Martinez na data 16/02/2015 10:38:57

Jacobo Moreira Ferro na data 16/02/2015 10:39:00

Rosa Oubiña Solla na data 16/02/2015 10:39:0

Gonzalo Trenor Lopez na data 16/02/2015 10:39:09

Jose Francisco Santos Regueiro na data 16/02/2015 10:39:11

Marta Rodriguez Vispo Rodriguez na data 16/02/2015 10:39:14

Vidal Martínez-Sierra López na data 16/02/2015 10:39:17

Paula Prado del Rio na data 16/02/2015 10:39:20

Jaime Iñíguez Martínez na data 16/02/2015 10:39:22

Daniel Luis Varela Suanzes-Carpegna na data 16/02/2015 10:39:25

Agustín Baamonde Díaz na data 16/02/2015 10:39:28

Cristina Isabel Romero Fernández na data 16/02/2015 10:39:30

Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 16/02/2015 10:39:33

Antonio Mouriño Villar na data 16/02/2015 10:39:35

Enrique Novoa López na data 16/02/2015 10:39:37

María Julia Rodriguez Barreira na data 16/02/2015 10:39:39

Ramón Santos Pérez na data 16/02/2015 10:39:42

María del Carmen Pardo López na data 16/02/2015 10:39:44

Jesús Miguel Prado Patiño na data 16/02/2015 10:39:46

Pedro Manuel Arias Veira na data 16/02/2015 10:39:49

Hipólito Fariñas Sobrino na data 16/02/2015 10:39:51

Javier Jorge Guerra Fernández na data 16/02/2015 10:39:54

Moisés Blanco Paradelo na data 16/02/2015 10:39:56

José Santiago Freire Abeijón na data 16/02/2015 10:39:59

Javier Dorado Soto na data 16/02/2015 10:40:01

Alejandro Gómez Alonso na data 16/02/2015 10:40:03

Angel Camino Copa na data 16/02/2015 10:40:05

Jaime Castiñeira Broz na data 16/02/2015 10:40:07

Berta Pérez Hernández na data 16/02/2015 10:40:09

María Herminia Pouso Maneiro na data 16/02/2015 10:40:11

Jesús Vázquez Abad na data 16/02/2015 10:40:14

María Isabel García Pacín na data 16/02/2015 10:40:16

Acerca de Vgomagazine

Revista Online.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: