Archive | diciembre 4, 2015

El Gobierno aprueba medidas para fomentar el uso de biocarburantes y asegurar así el cumplimiento de los objetivos contra el cambio climático

 • El Real Decreto aprobado hoy asegura el cumplimiento del objetivo contra el cambio climático del 20% de penetración de renovables en el 2020, con el mínimo coste para el consumidor.

 

04.12.15. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un Real Decreto para fomentar la utilización de biocarburantes en el transporte mediante el establecimiento de objetivos mínimos obligatorios para el periodo 2016-2020.

 

De esta forma se asegura el cumplimiento del objetivo contra el cambio climático del 20% de penetración de renovables en el 2020 de manera eficiente y con el mínimo coste para el consumidor.

 

Dentro de este objetivo global, el 10% de la energía utilizada en el transporte – que supone la mitad del consumo energético – debe ser de origen renovable.

 

En este real decreto se establece una senda de obligación de biocombustibles en el transporte, que va ascendiendo gradualmente hasta alcanzar el 8.5% en el 2020. Los objetivos obligatorios mínimos anuales para la venta o consumo de biocarburantes en el periodo 2016-2020 son los siguientes:

 

2016 2017 2018 2019 2020
4,3% 5% 6% 7% 8,5%

 

 

Además, para el cómputo del objetivo del 2020, se limita el uso de biocarburantes de primera generación (los que compiten con los usos para alimentación humana) al 7% debiendo establecer el Gobierno, antes de 2017, un objetivo indicativo de biocarburantes avanzados

 

Cumpliendo con esta nueva senda, junto con las medidas ya en marcha en el sector eléctrico, España se situará en el entorno del 19% de penetración de renovables en el 2020, faltando aún más de cuatro años para poder introducir las medidas que se consideren oportunas para llegar al objetivo global.

 

Otras medidas incluidas en el RD

 

El Real Decreto incluye asimismo medidas para fomentar la eficiencia energética.

 

Entre dichas medidas cabe destacar aquellas que tienen como objetivo incrementar y facilitar la información a los consumidores de sus consumos de gas y electricidad: se regula el acceso a sus datos, se establece la opción de facturación on-line y la obligación de aportar información a los consumidores sobre el potencial de los contadores de telegestión

 

Se incluye asimismo la necesidad de evaluar el potencial de eficiencia energética de las infraestructuras de gas y electricidad.

PRIMERAS IMAGENES DEL INYTERIOR DEL TITANIC EN CONSTRUCCIÓN‏

Granada, 03 diciembre 2015:

FOTO CONSTRUCCION ANTESALA BAÑOS TURKOS 031215 FOTO DE LA PISCINA EN CONSTRUCCION 031215 FOTO DE LA CONSTRUCCION DE LA GRAN ESCALINATA CUBIERTA BAJA 031215Por vez primera, la Fundación Titanic ha hecho públicas las imágenes del interior del Titanic que se está terminando de construir en el «muelle de armamento» del Parque de las Ciencias de Granada. En las imágenes adjuntas se puede contemplar la calidad de la construcción y el lujo por lo que el Titanic fue considerado como el «mejor hotel del mundo». Podemos ver, en primeros planos, la piscina de primera clase (la primera que se construyó a bordo de un buque), la gran escalinata de primera clase de la cubierta inferior, el gran salón de primera clase, detalle de la gran escalinata, salón de espera de los baños turcos, etc… La construcción de esta gran maqueta, la más grande y espectacular del mundo, que lleva ya año y medio construyéndose, tiene prevista la finalización de estos trabajos para antes de estas Navidades, ya que, a principios del año próximo iniciará su gira internacional por diversas capitales europeas y americanas. Las fotografías adjuntas corresponden a: Piscina primera clase. Salón de espera de los baños turcos. Gran escalinata

A XUNTA E OS COLEXIOS DE AVOGADOS DE GALICIA ACORDAN COLABORAR PARA POÑER AS MEDIDAS AUTONÓMICAS FRONTE AOS DESAFIUZAMENTOS Á DISPOSICIÓN DOS QUE O PRECISAN

 

 1. Lei 8/2012, de 29 de xuño, de Vivenda de Galicia, que estableceu medidas para evitar os desafiuzamentos nas vivendas de promoción pública e permitir a dación en pago nas vivendas protexidas.
 1. Programa de Realoxo de Afectados por Execucións Hipotecarias, aprobado polo Consello da Xunta o 5 de decembro de 2012 e que segue en vigor. Ten por finalidade dar cobertura a todas as persoas que perdan a súa única vivenda nun procedemento de execución hipotecaria, soliciten a inclusión no programa e teñan uns ingresos ponderados inferiores a 2,5 veces o IPREM.
 1. Convenio entre o Consello Xeral do Poder Xudicial, a Xunta de Galicia e a FEGAMP, asinado o 8 de abril de 2013, co obxecto de establecer un protocolo de actuación conxunta para detectar os casos de especial vulnerabilidade en procedementos de lanzamento de vivenda familiar e adoptar medidas de carácter social e de realoxo que evite os efectos da perda de vivenda
 1. Programa Reconduce, posto en marcha o 3 de outubro de 2013, cun enfoque preventivo e coa finalidade de crear un marco de coordinación dos servizos das diferentes consellerías que se poñen a disposición para dar apoio ás persoas e familias en risco ou situación de desafiuzamento.
 1. Plan RehaVIta, Plan galego de rehabilitación, aluguer e mellora de acceso á vivenda 2015-2020, aprobado polo Consello da Xunta o 12 de febreiro de 2015, que pretende facilitar o acceso á vivenda ás familias que máis o necesitan e que inclúe unha serie de medidas tendentes a reforzar o Programa de Realoxo de Afectados por Execucións Hipotecarias.
 1. Convenio coa Sareb, asinado no marco do Plan RehaVIta o 17 d marzo de 2015, co obxecto de que o IGVS poda dispoñer de vivendas desta sociedade con destino a aluguer social para as persoas con maiores dificultades e de forma especial para os afectados por execucións hipotecarias.
 1. Convenios de colaboración con varias entidades financeiras coa finalidade de solucionar as necesidades residenciais de persoas afectadas por execucións hipotecarias. Os convenios asináronse con Abanca o 6 de xullo de 2015, Caixa Rural Galega o 7 de xullo, e Banco de Sabadell en setembro de 2015, e previsiblemente se adherirán máis entidades.

As entidades comprométense a non desaloxar vivendas sometidas a execución hipotecaria, permitindo aos afectados continuar nas mesmas en réxime de aluguer social e, por outra parte, ceden vivendas baleiras da súa propiedade para aluguer social.

 1. Convenio co Valedor do Pobo para canalizar as posibles situacións de especial necesidade de vivenda de tal xeito que puideran ser avaliadas e, no seu caso, atendidas de forma inmediata polo IGVS.
 1. Bono de Aluguer Social, aprobado polo Consello da Xunta en agosto de 2015, que facilita apoio urxente, inmediato e puntual a familias que precisen dunha especial atención pola perda da vivenda habitual en réxime de aluguer ante a imposibilidade de facer fronte ao pagamento da renda.

O Bono de Aluguer Social consiste nunha axuda de 150 euros mensuais durante doce meses, prorrogables por outros doce. E ademais, disporán tamén dunha axuda única de 450 euros para facer fronte a pagos atrasados ou aos gastos de formalización dun novo contrato.

 1. Censo de Vivendas Baleiras, que se implantará en 2016 e permitirá coñecer a situación real das vivendas baleiras en Galicia, propiedade de entidades financeiras e da SAREB, co obxecto de poder deseñar as oportunas políticas públicas orientadas á ocupación das mesmas.

 

 

A CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL CONSOLIDA O COMPROMISO DA XUNTA DE GALICIA COAS PERSOAS QUE SOFREN PARÁLISE CEREBRAL CUN INCREMENTO DO 340% NO CONVENIO CON ASPACE-GALICIA

 • Anuncia que o acordo para 2016 coa Federación Galega de Asociacións de Atención a Persoas con Parálise Cerebral e/ou Patoloxías Afíns alcanzará os 85.000 euros
 • Promete “traballo sen descanso” para acadar “a total integración e a igualdade de oportunidades deste colectivo na sociedade”
 • A Xunta de Galicia concerta entre todas as sedes de ASPACE-GALICIA un total de 199 prazas que supoñen un investimento de 3.309.020 euros

 

Sada (A Coruña), 4 de decembro de 2015.- O conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, mantivo hoxe un encontro de traballo cos representantes da Federación Galega de Asociacións de Atención a Persoas con Parálise Cerebral e/ou Patoloxías Afíns (ASPACE-Galicia). Na sede sadense de ASPACE, o titular da área social manifestou a importancia das persoas que sofren parálise cerebral e comprometeu o “traballo sen descanso” do Goberno Autonómico para acadar “a total integración e a igualdade de oportunidades deste colectivo na sociedade”. Proba deste compromiso -anunciou o conselleiro- é o importe de 85.000 euros polo que se asina o convenio coa Federación para o vindeiro ano 2016 e que supón un incremento do 340% respecto ao convenio asinado en 2015.

 

Neste sentido, o conselleiro apuntou cara o traballo da Consellería de Política Social para “acadar o benestar e a óptima calidade de vida das persoas con parálise cerebral”. Así, a Xunta de Galicia concerta entre todas as sedes de ASPACE un total de 199 prazas que supoñen un investimento de 3.309.020 euros.

 

A Federación ASPACE está presente no Comité Español de Representantes de Persoas con Discapacidade (CERMI). Nesta liña, o mandatario da carteira social lembrou a participación do presidente da Xunta de Galicia no encontro de traballo cos responsables do CERMI que tivo lugar o pasado mércores nas dependencias de San Caetano, como mostra do compromiso do Goberno galego coa plena integración das persoas que forman parte deste colectivo.

 

ASPACE-Galicia

AMENCER-ASPACE nace no ano 1991 a partir dun grupo de nais e pais. A Federación ASPACE Galicia constituíuse en Sanxenxo en 1999 e engloba as asociacións de AMENCER-ASPACE, APAMP, ASPACE Coruña, ASPACE Lugo e Hoy por Mañana.

 

A nivel nacional, ASPACE está integrada por 70 entidades, que xestionan 124 centros, ten 15.400 asociados, atende a 7.000 persoas, co traballo de 3.200 profesionais e 1.320 voluntarios. O obxectivo é que todas as persoas con parálise cerebral alcancen o máximo nivel de desenvolvemento persoal así como mellorar a calidade de vida deste colectivo e lograr a plena integración para conseguir a igualdade de oportunidades.

 

Máis recursos a discapacidade

Na visita á sede de ASPACE, o responsable da área social manifestou que “a promoción da autonomía persoal e atención ás persoas en situación de dependencia é un dos piares desta Consellería”. Así, dixo o conselleiro, a Comunidade Autónoma de Galicia é ”pioneira en ter unha carteira específica de servizos sociais dedicada a esta materia” polo que ten unha maior especialización e programas concretos para todos os colectivos diferentes como alzhéimer, parálise ou dano cerebral, trastorno do espectro autista, enfermidade mental ou intelectual.

 

Ademais, a Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade aumentou máis de 17 millóns de euros o seu peso nos Orzamentos da Xunta para 2016 ata chegar aos 281,3 millóns de euros, sendo o orzamento consignado en 2015 de 264 millóns de euros. Para o vindeiro exercicio 2016, no que atinxe a atención ás persoas con discapacidade, a Consellería de Política Social pon en marcha novas iniciativas con financiamento europeo. Estas son: unha liña de axudas para a eliminación de barreiras arquitectónicas, a creación dun banco de produtos de apoio e axudas individuais destinado a adquisición de servizos da autonomía persoal, a modernización de centros públicos con novos equipamentos tecnolóxicos que sirvan de apoio para a atención dos usuarios e melloren as condicións de traballo dos profesionais (cun investimento de 2,9 millóns de euros); e novos programas de formación e asesoramento para coidadores/as de persoas con discapacidade. Ademais, en 2016 reforzarase nun 20% o apoio económico ás federacións integrantes no CERMI acadando esta partida os 3,6 millóns de euros.

Último mes para visitar a mostra da Colección de Arte ABANCA «Tradición, cambio e innovación»

Tradición, cambio e innovaciónA mostra da Colección de Arte ABANCA, «Tradición, cambio e innovación», que visitaron xa case 9000 persoas, permanecerá aberta na Sede de Afundación en Vigo ata o próximo 30 de decembro, de martes a domingo, de 18.00 a 21.00 h. A proposta reúne un centenar de creacións de artistas galegos, españois e internacionais que co seu traballo definiron a arte do século XX e sentaron as bases cara ás que se dirixe a arte actual.

 

ABANCA facilita financiamento vantaxoso para impulsar o parque empresarial de Baión

A entidad oferta crédito en condicións especiais ás empresas que se instalen no polígono “Vilanova de Arousa I”
20151204 NP_oferta_financiera_parque_empresarial_Baion_104.12.2015. ABANCA facilitará financiamento en condicións especiais ás empresas que se instalen no parque empresarial de Baión, localizado no municipio de Vilanova de Arousa. A entidade deseñou unha oferta financeira personalizada e con tarifas reducidas con respecto ao estándar do mercado, co obxectivo de apoiar a posta en marcha de novos proxectos e favorecer o desenvolvemento deste polígono industrial, promovido polo Concello de Vilanova de Arousa.

GALICIA PERCIBIRÁ 85 MILLÓNS DE EUROS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTOS GRAZAS AO CUMPRIMENTO DO DÉFICIT

firma1 O conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez asinou un convenio de colaboración co secretario de Estado de Administracións Públicas, Antonio Beteta para o financiamento de investimentos

 • Valeriano Martínez subliñou que Galicia aporta solvencia e credibilidade ao conxunto de España
 • Explicou que a Xunta aposta por un modelo de ‘crecemento san’ baseado no control do déficit e da débeda, na blindaxe do gasto social, no esforzo investidor, e no a provedores con axilidade
 • Sinalou que Galicia seguirá neste camiño porque é a mellor ferramenta para consolidar o crecemento económico e que este chegue a todos os fogares

DEL COLEGIO LAR AL MONTE ALOIA

Colegio_Lar_visita_Monte_Aloia (4º EP)El alumnado de Educación Primaria y Secundaria disfrutó de una jornada de naturaleza y esparcimiento en el Parque Natural del Monte Aloia, el primero declarado en Galicia

WHO presents an official videoclip for his track ‘You Gonna Dream’

 

unnamedFrench producer WHO presents an official video for his track ‘You Gonna Dream’

WHO, el productor francés que acaba de lanzar su debut en Echolette, sello de Francesca Lombardo, ha presentado recientemente el vídeo oficial de su track ‘You Gonna Dream’ junto a Byron Stingily, miembro de la banda pionera de Chicago Ten City, en tareas vocales.

El videoclip, producido por Paul Cayrol, nos lleva en un viaje a través de Los Ángeles y sus amaneceres y atardeceres en una cinta con el mismo aire nostálgico de los años 90 que el tema que lo protagoniza.

WHO, the french-born producer who just released his debut EP on Francesca Lombardo’s Echolette imprint, has just presented an official video for his track ‘You Gonna Dream’, with Byron Stingily from the pioneer Chicago band Ten City on vocal duties.

The video, produced by Paul Cayrol, takes the audience on a trip through Los Angeles, with it’s dusks and dawns, in a clip with the same nostalgic feel as the track that gives it it’s name.

Presentación da Cátedra AECA-ABANCA de Economía, Finanzas e Administración de Empresas

Cátedra AECA-ABANCA 2acto de presentación da Cátedra AECA-ABANCA de Economía, Finanzas e Administración de Empresas, que tivo lugar esta tarde na sede de Afundación na Coruña.

Nas imaxes, de esquerda a dereita, Domingo García Pérez de Lema, presidente da Comisión de Valoración e Financiamento de Empresas de AECA, Miguel Ángel Escotet, director xeral de Responsabilidade Social Corporativa e Comunicación de ABANCA e presidente de Afundación, Leandro Cañibano, presidente de AECA, e Manuel Rodríguez, xerente de Cobros e Pagos de ABANCA e director da Cátedra AECA-ABANCA