Archivo | abril 21, 2016

Premios de xornalismo Afundación

XIII Premio de
Xornalismo Francisco
Fernández del Riego
afundacion.org
FRANCISCO FERNÁNDEZ DEL RIEGO (Vilanova de Lourenzá, 1913 –Vigo, 2010) foi unha das figuras máis queridas e significativas da cultura galega do noso tempo. Ensaísta, narrador, editor, xornalista, pertenceuá promoción de intelectuais que xurdiron ao abeiro do Grupo Nós e o Seminario de Estudos Galegos. A súa longa obra foi un servizo permanente a Galicia, comprometido cos seus procesos
de modernización e reconstrución da súa identidade cultural e política.
Foi membro do Partido Galeguista e das Mocidades Galeguistas, animador dos programas en lingua galega na BBC,cofundador da Editorial Galaxia e co director da revista Grial.
Colaborou en moi diversas publicacións periódicas, dentro e fóra de Galicia, e ata finais de 2009 foi director da Biblioteca da Fundación Penzol.
Doo a súa obra e o seu patrimonio intelectual á cidade de Vigo, na que residiu desde o ano 1940.
O Premio de Xornalismo en lingua galega FRANCISCO FERNÁNDEZ DEL RIEGO naceu coa vocación decidida de animar e impulsar o uso do idioma galego nos medios de comunicación, ao tempo que recoñece a tradición literaria e xornalística dos escritores que utilizaron e utili- zan a nosa lingua na prensa. A figura de FERNÁNDEZ DEL RIEGO reúne as características esenciais que inspiran esta convocatoria: identidade coa lingua galega, espírito aberto e universal, compromiso ético e presenza activa no xornalismo, no que dirixiu e animou iniciativas moi diversas. Afundación e o Ámbito Cultural de El Corte Inglés homenaxean a súa figura e, a través deste premio que leva o seu nome, fan extensiva a
homenaxe aos escritores e xornalistas que contribúen decote á construción do discurso cívico en Galicia.
BASES
1. O XIII Premio de Xornalismo Francisco Fernández del Riego acollerá artigos propios do chamado xornalismo literario e de opinión, publicados, con nome ou pseudónimo, en calquera medio de comunicación impreso ou dixital de cabeceiras recoñecidas, entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro
de 2015.
2. Os artigos deberán estar escritos en lingua galega.
3. Poderán presentarse todos aqueles escritores de artigos xornalísticos que cumpran co requisito sinalado na primeira destas bases.
4. Poderán presentar tamén propostas e candidatos as institucións, públicas ou privadas, academias ou fundacións de todo o ámbito da convocatoria que o estimen oportuno.
5. As propostas nacidas ao amparo dos puntos anteriores, deberán presentar orixinal e/ou documento en formato electrónico (PDF) da páxina completa do xornal ou revista que acollese a publicación.
Acompañando o traballo que se presenta ao concurso, indicarase o nome, enderezo postal, teléfono e NIF do concursante ou, no seu caso, do propoñente, de xeito que se permita a rápida localización de
cada un dos autores dos traballos concorrentes.
6. Ademais, Afundación e o Ámbito Cultural de El Corte Inglés poderán elixir un comité de lectura e preselección que levará a cabo, ao longo de todo o ano, o seguimento que permita a previa
selección e clasificación de todos aqueles artigos que estime que deban ser so metidos á consideración do xurado.
7. Só se presentará un traballo por autor, que deberá remitirse ao correo electrónico premios@afundacion.org, indicando no asunto:
“Para o Premio de Xornalismo FRANCISCO FERNÁNDEZ DEL RIEGO”,
ou á Sede Afundación, na rúa Policarpo Sanz, 26 – 36202, Vigo, nun sobre pechado e indicando no exterior: “Para o Premio de Xornalismo Francisco Fernández del Riego”. O prazo de recepción de traballos finalizará o día 30 de abril de 2016.
8. Afundación e o Ámbito Cultural de El Corte Inglés designarán o xurado, que estará formado
por persoas de recoñecido prestixio nos ámbitos xornalístico, literario e/ou académico.
9. O xurado cualificador conta con capacidade para resolver cantas cuestións merecesen ser consideradas para a interpretación das presentes bases. A súa decisión será inapelable.
10. Afundación e o Ámbito Cultural de El Corte Inglés non manterán
correspondencia cos concursantes e/ou propoñentes e inmediatamente despois de daren a coñecer a resolución do xurado procederán á destrución dos orixinais presentados.
11. Afundación e o Ámbito Cultural de El Corte Inglés resérvanse o dereito de reprodución do traballo premiado, así coma de calquera outro que, presentado ao certame, mereza esa consideración en opi
nión do xurado.
12. O xurado cualificador reunirase na Sede Afundación de Pontevedra e resolverá o premio
no primeiro semestre de 2016. Con posterioridade, realizarase a entrega do premio
nun acto público.
13. O premio terá unha retribución de 6000 euros á que se aplicará a retención correspondente.
14. A presentación ao certame implica a aceptación das presentes bases.
En Pontevedra, outubro de 2015 XXXVII Premio de Periodismo Julio Camba afundacion.org
XXXVII Premio de Periodismo Julio Camba
JULIO CAMBA (Vilanova de Arousa, 1884 – Madrid, 1962) pertenece a la estirpe de los grandes escritores que desarrollaron buena parte de su actividad en los periódicos, al igual que Wenceslao Fernández Flórez, Josep Pla, Azorín, Álvaro Cunqueiro, Max Aub, Corpus Barga… Personaje
de biografía viajera, corresponsal en distintos países, autor de espíritu
libre y talante liberal, su obra ha sido recogida en diversos volúmenes y es estudiada
tanto en las facultades de Humanidades como de Periodismo.
Entre sus títulos más conocidos destacan Un año en el otro mundo (1916),
Alemania, impresiones de un español (1916), La rana viajera (1920), Aventuras de una peseta
(1923), La casa de Lúculo o el arte de comer (1929), La ciudad automática (1932), Haciendo
de República (1934), etc. Su obra se caracteriza por la imaginación y el humor, la capacidad de
observación y un espíritu crítico, literario, que captura al lector con inteligencia y extraordinaria
eficacia. El Premio de Periodismo JULIO CAMBA, convocado por Afundación y Ámbito Cultural de El Corte Inglés, cumple treinta y siete años de existencia. A lo largo de sus convocatorias han concurrido al mismo personalidades destacadas de las letras. La figura de JULIO CAMBA constituye una referencia ya clásica en el periodismo en lengua española. El humor, la capacidad de observación y la inteligencia crítica de este gallego universal iluminan algunas de las mejores páginas de la literatura en prensa periódica.
Con este premio, Afundación y Ámbito Cultural de El Corte Inglés quieren estimular el discurso cívico en el periodismo.
BASES
1. El XXXVII Premio de Periodismo JULIO CAMBA acogerá artículos propios del llamado periodismo literario y de opinión, publicados con nombre o seudónimo, en cualquier medio de comunicación impreso o digital de cabeceras reconocidas, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015.
2. Los artículos deberán estar escritos en castellano.
3. Podrán presentarse todos aquellos escritores de artículos periodísti cos que cumplan con el requisito
señalado en la primera de estas bases.
4. Podrán presentar también propuestas y candidatos las instituciones, públicas o privadas, academias o fundaciones de todo el ámbito de la  convocatoria que lo estimen oportuno.
5. Las propuestas nacidas al amparo de las bases anteriores, deberán presentar original y/o documento en formato electrónico (PDF) de la página completa del periódico o revista donde el artículo ha sido
publicado. Acompañando el trabajo a concurso, se indicarán el nombre, dirección postal, teléfono y NIF del concursante o, en su caso, del proponente, de manera que se permita la rápida localización de cada uno  de los autores de los trabajos concurrentes.
6. Además, la Afundación y Ámbito Cultural de El Corte Inglés podrán elegir un comité de lectura y preselección que llevará a cabo, a lo largo de todo el año, el seguimiento que permita la previa selección
y clasificación de todos aquellos artículos que estime que deban ser sometidos a la consideración del jurado.
7. Solo se presentará un trabajo por autor, que deberá remitirse al correo electrónico premios@afundacion.org, indicando en el asunto:
“Premio de Periodismo JULIO CAMBA”, o a la Sede Afundación, en la calle Policarpo Sanz, 26 – 36202, Vigo, en un sobre cerrado e indicando en el exterior: “Para el Premio de Periodismo JULIO CAMBA”.

El plazo de recepción de trabajos finalizará el día 30 de abril de 2016.
8. Afundación y Ámbito Cultural de El Corte Inglés designarán el jurado, que estará constituido por personas de reconocido prestigio en los ámbitos periodístico, literario y/o académico.
9. El jurado calificador cuenta con capacidad para resolver cuantas cuestiones merezcan ser consideradas para la interpretación de las presentes bases. Su decisión será inapelable.
10. Afundación y Ámbito Cultural de El Corte Inglés no mantendrán correspondencia con los concursantes y/o proponentes e inmediatamente después de dar a conocer el fallo del jurado procederán
a la  destrucción de los originales presentados.
11. Afundación y Ámbito Cultural de El Corte Inglés se reservan el derecho de reproducción
del trabajo premiado, así como de cualquier otro
que, presentado al certamen, merezca esa consideración en opinión del jurado.
12. El jurado calificador se reunirá en la Sede Afundación de Pontevedra y fallará el premio
en el primer semestre de 2016.
Con posterioridad se realizará la entrega del premio en un acto público.
13. El premio tendrá una retribución de 6000 euros a la que se aplicará la retención correspondiente.
14. La presentación al certamen implica la aceptación de las presentes bases.
En Pontevedra, octubre de 2015

El Festival Cultura Quente (24 y 25 junio) confirma a Supersuckers, Los Enemigos, Marky Ramone, El Drogas o Ilegales

El Festival decano en Galicia: Cultura Quente, vuelve a la Carballeira de Caldas de Reis los días 24 y 25 de juniounnamed (2)
Supersuckers, Marky Ramone, Ilegales, Los Enemigos, El Drogas y Siniestro Total, entre los confirmados

Abono de lanzamiento: 26 € + gastos en Clicentradas.es

 

El Festival Cultura Quente se celebró ininterrumpidamente en la Carballeira de Caldas de Reis desde 1998 hasta 2011, año en que tuvo lugar su 14ª edición y congregó a 9.000 personas.

Ha sido todo un ejemplo de dinamización cultural y turística del área de esta localidad pontevedresa, que tiene una población de 10.000 habitantes.

Un festival popular a precios asequibles, para disfrutar del entorno natural de Caldas, junto al río, bajo un robledal centenario, con una acústica inigualable y el rock como denominador común. Un ejemplo de consolidación y crecimiento sostenido.

Tras 3 año de parón, regresó en 2015: una 15ª edición en la que congregó a cerca de 5.000 personas. Supuso un revulsivo para la economía local y una importante inyección al empleo estival, afianzándose como todo unreferente en el tejido de festivales de nuestro país.

Cultura Quente, que organiza Radio Caldas y cuenta con el patrocinio del Concello de Caldas, Diputación de PontevedraTurismo Rías Baixas y Estrella Galicia, amplía su programación en 2016: tendrá lugar los días 24 y 25 de junio.

Primeras confirmaciones:

SUPERSUCKERS (USA)

Se autodenominan la banda más grande de Rock n’ Roll del mundo y no seremos nosotros quienes digan lo contrario. Tanto en su etapa más punk con Sub Pop, como en su vertiente country, nos encantan Supersuckers y estamos muy felices de tener a Eddie Spaghetti y los suyos de vuelta a los escenarios celebrando que el rock and roll sigue más vivo que nunca.

MARKY RAMONE (USA)

Marky Ramone’s Blitzkrieg: 40 years of punk es el nombre de la nueva gira del que fue batería de la banda neoyorquina durante la mayor parte de su trayectoria: más de 1.700 conciertos. De la mano de Ken Stringfellow (The Posies, Big Star, R.E.M.), Captain Poon (Gluecifer) o Pere Cohete (From Head To Toe, OVNI), su show promete ser un auténtico puñetazo sobre la mesa. Punk-rock rabioso con los temas más míticos de la icónica banda de Nueva York.

LOS ENEMIGOS

Ni dudas razonables ni pronóstico reservado. Cuando volvieron a pisar las tablas tras 10 años de separación, pocos arquearon la ceja. El cuarteto hizo honor a su ejemplar historia y recolocó el listón en la marca habitual: altura inalcanzable para la inmensa mayoría. En la Carballeira presentarán su nuevo disco: “Vida Intelegente”, un disco de rock brillante, dinámico y emotivo.

ILEGALES

Ilegales siempre ha sido un grupo luchador. Es el único modo de seguir activos después de más de 3 décadas de carrera. La mítica banda asturiana hará parada en Caldas de Reis con su nueva gira “La vida es fuego”, que cuenta con una renovada y cuidada puesta en escena.

EL DROGAS

‘El Drogas’ es el proyecto definitivo y fundamental en el que Enrique Villarreal da rienda suelta a sus composiciones actuales, a toda una vida dedicada a la música, también repasando su carrera al frente de las bandas que ha liderado, como Barricada, La Venganza de la Abuela o Txarrena. Cuenta con 18 discos de estudio, 7 de directo y otros tantos recopilatorios, más de 2000 actuaciones y más de un centenar de colaboraciones con otros artistas.

SINIESTRO TOTAL

Formados en Vigo en 1981, las canciones de sus 18 discos siempre han hecho ese viaje que parte de las raíces del blues, el punk y el rock, y crece hasta transformarse en algo propio y cercano, donde prima la autenticidad, la ironía y la diversión. Capitaneados por Julián Hernández, sus conciertos se caracterizan por un repertorio trufado dehimnos imprescindibles.

THE SOUL JACKET

El tercer largo de The Soul Jacket: Black Cotton Limited (2014), también producido por Hendrik Röver, comoWood Mama (2012), son 15 cortes que se deslizan libremente entre los estilos de esa Norte América mítica que tan bien han sabido absorber e incorporar a un registro propio ya de por sí rico en matices: incluir sonidos afro-latinos o incluso algo de aquella psicodelia californiana de finales de los 60 es para la banda viguesa algo natural y hasta necesario. Acaban de grabar “Soul BBQ“, un mini LP que publicarán en junio.

HAVALINA

Islas de cemento (2015) es la consolidación de un sonido que presume de buscar la mejor forma de expresión, que es origen y resultado de la experimentación, y que obliga a no dar nada por sentado. Havalina regresa con suquinto álbum de estudio después de más de dos años de espera, que se traducen en once temas que bien podrían funcionar como uno; dando forma a un disco que debe ser escuchado como leído en un libro: de principio a fin.

AGORAPHOBIA

Estas 5 gallegas llevan el indie garage rock en la sangre. Su estilo refiere influencias de los 60’s y 70’s, y sus directos recuerdan a Violent Femmes, The Donnas o Yeah Yeah Yeahs. El 2015 las llevó a al South By Southwest de Texas (SXSW), donde cosecharon un éxito muy por encima de sus expectativas. Con su nuevo disco: “Ready to Play”, se preparan para dar el gran salto a la escena internacional.

El abono de lanzamiento ya está a la venta por tiempo limitado en Clicentradas.es a un precio de 26€ + gastos, y la entrada diaria: 18 € + gastos.

Este año habrá acampada solidaria: por 3€ los asistentes se pueden instalar con sus tiendas de campaña en un espacio acondicionado para la ocasión. La recaudación se donará íntegramente a los refugiados sirios.

www.culturaquente.com

Últimos días para apuntarse ás viaxes ofrecidas polos centros de maiores de Afundación

Últimos días para inscribirse nas viaxes que a Fundación Galicia Obra Social (Afundación), dentro dos seus programas de envellecemento activo, ofrece ás persoas maiores de 60 anos, coa finalidade de promover un lecer cultural, saudable e un punto de encontro, comunicación e sociabilidade para os seus participantes. Así, o prazo para apuntarse ás viaxes á Bretaña francesa e Irlanda, as únicas con prazas libres neste momento, finalizará o vindeiro venres 29 de abril e 15 de xuño, respectivamente. Os interesados que desexen anotarse poderán facelo dirixíndose a calquera dos centros de maiores de Afundación.

Libro de crónicas ‘Largo viaje inmóvil’

Libro de crónicas ‘Largo Viaje Inmóvil’, con la editorial Círculo de Tiza, donde abordo la realidad unnamedvenezolana.

A través de un acercamiento plural y una composición polifónica, intento explicar qué ha pasado en Venezuela a través de reportajes y semblanzas. Gente, ambiente, cifras… El prólogo es de Sergio Ramírez y las fotografías de Óscar B. Castillo (Bambú).  Para elaborar estos textos he partido de la revisión de mis artículos publicados durante 20 años en distintos medios (El Nacional, TalCual, Colpisa, XL Semanal, Letras Libres, El Estado Mental, El Universal, Etiqueta Negra…). Aquí, un vídeo sobre ‘Largo viaje inmóvil’  https://youtu.be/QOQjDBZPPFI